سوالات تستی فصل اول علوم پنجم

1ـ تاکنون ، چند نوع اتم شناخته شده است ؟

الف ـ 99                        ب ـ 104                         ج ـ 109                        د ـ 119

2ـ هر مولکول ، از چند اتم تشکیل شده است ؟

الف ـ 2 اتم                 ب ـ 1 اتم                 ج ـ 1 یا چند اتم               د ـ 2 یا چند اتم


4ـ در کدام حالت ، شکل و حجم مادّه ، ثابت می ماند ؟

الف ـ جامد                      ب ـ مایع                      ج ـ گاز                   د ـ هر سه مورد

5ـ کدام یک از موارد زیر ، در همه ی مواد مشترک است ؟

الف ـ رنگ                       ب ـ بو                          ج ـ مولکول                      د ـ مزه

6ـ مولکول های کدام یک از موادّ زیر ، می توانند روی یک دیگر سُر بخورند ؟

الف ـ قند                       ب ـ جیوه                        ج ـ آهن                         د ـ زغال

7ـ هوا ، چه نوع مادّه ای است ؟

الف ـ ترکیب                     ب ـ عنصر                     ج ـ مخلوط                   د ـ محلول

8ـ مولکول های کدام یک از موادّ زیر ، به اتم های موادّ دیگر تجزیه نمی شوند ؟

الف ـ آب                      ب ـ اکسید جیوه                    ج ـ کربن                    د ـ نمک

9ـ برای تجزیه ی یک ترکیب ، باید انبوهی از مولکول های آن را انتخاب کرد زیرا :

الف ـ جنبش مولکول ها زیاد است .                                      ب ـ مولکول ها بسیار ریزند .

ج ـ ربایش مولکول ها زیاد است .                                                         د ـ هر سه مورد

10ـ کوچک ترین ذرّه ی آب که به طور آزاد در طبیعت وجود دارد را چه می نامند ؟

الف ـ قطره ی آب             ب ـ اتم آب                ج ـ مولکول آب               د ـ بخار آب

11ـ دو مولکول آب ، از چند اتم تشکیل شده است ؟

الف ـ 2 اتم                    ب ـ 4 اتم                         ج ـ 6 اتم                      د ـ 8 اتم

12ـ کدام یک از موادّ زیر ، ترکیب است ؟

الف ـ آلومینیوم                  ب ـ گاز کربنیک               ج ـ هوا                  د ـ بخار جیوه

13ـ نشاسته و گوگرد :

الف ـ هر دو ساده اند .                                                                 ب ـ هر دو ترکیبند .

ج ـ دوّمی ساده و اوّلی ترکیب است .                           د ـ اوّلی ساده و دوّمی ترکیب است .

14ـ در ده مولکول آب ، چند اتم ئیدروژن وجود دارد ؟

الف ـ 20                    ب ـ 10                        ج ـ 30                      د ـ اتم های زیاد

15ـ یک مولکول آب ، از چند اتم اکسیژن و چند اتم ئیدروژن ساخته شده است ؟

الف ـ 2 اتم اکسیژن ، 1 اتم هیدروژن                             ب ـ 1 اتم اکسیژن ، 2 اتم هیدروژن

ج ـ 3 اتم اکسیژن ، 1 اتم هیدروژن                                 د ـ 2 اتم اکسیژن ، 2 اتم هیدروژن

16ـ تمام مواد ، از چه ساخته شده اند ؟

الف ـ ویروس                   ب ـ مولکول                     ج ـ عنصر                       د ـ اتم

17ـ ربایش مولکولی در کدام یک از موادّ زیر ، از بقیّه بیش تر است ؟

الف ـ آهن                       ب ـ هوا                         ج ـ کاغذ                      د ـ پارچه

18ـ آهن ، چه نوع مادّه ای است ؟

الف ـ ترکیب                   ب ـ مخلوط                      ج ـ عنصر                    د ـ محلول

19ـ کدام گروه از موادّ زیر ، همگی عنصر هستند ؟

الف ـ طلا ، آب ، آهن                                                           ب ـ آهن ، اکسیژن ، نمک

ج ـ آهن ، هیدروژن ، طلا                                                          د ـ آب ، آهن ، اکسیژن

20ـ جنبش مولکولی ، در کدام یک از موادّ زیر ، از بقیّه بیش تر است ؟

الف ـ چوب                   ب ـ آب                          ج ـ آهن                      د ـ اکسیژن

21ـ در کدام یک از موادّ زیر ، کشش مولکولی از بقیّه کم تر است ؟

الف ـ قند                       ب ـ آب                           ج ـ شکر                          د ـ یخ

22ـ از کدام یک از خاصیّت های زیر ، برای شناسایی یک مادّه استفاده می شود ؟

الف ـ حجم                 ب ـ وزن                  ج ـ خاصیّت مولکول ها                 د ـ رنگ

23ـ چه چیز باعث می شود که بوی عطر را حس کنیم ؟

الف ـ بوی خوش عطر                                                      ب ـ ترکیب مولکول های عطر

ج ـ جنبش مولکول های عطر                                                د ـ ربایش مولکول های عطر

24ـ فاصله ی بین مولکول ها ، در کدام یک از موادّ زیر ، از بقیّه بیش تر است ؟

الف ـ روغن                      ب ـ یخ                        ج ـ هوا                         د ـ گلاب

25ـ فاصله ی بین مولکول ها ، در کدام یک از انواع مادّه ، از بقیّه بیش تر است ؟

الف ـ گازها                  ب ـ مایعات                   ج ـ جامدات               د ـ تفاوتی ندارد

26ـ ربایش مولکولی ، در کدام یک از اجسام زیر ، از بقیّه بیش تر است ؟

الف ـ میخ                       ب ـ آب                           ج ـ نفت                      د ـ پارچه

27ـ کدام یک از موارد زیر ، جزء خاصیّت های مادّه نیست ؟

الف ـ رنگ                      ب ـ مزه                           ج ـ بو                           د ـ اسم

28ـ ربایش مولکولی در کدام یک از موادّ زیر ، از بقیّه کم تر است ؟

الف ـ پنبه                        ب ـ آهن                          ج ـ هوا                         د ـ آب

29ـ جنبش مولکول ها در شیر ، از کدام یک از موادّ زیر بیش تر است ؟

الف ـ اکسیژن                  ب ـ آب                   ج ـ یخ                    د ـ دی اکسید کربن

30ـ ربایش مولکولی در نفت ، از کدام یک از موادّ زیر بیش تر است ؟

الف ـ چوب                    ب ـ آهن                       ج ـ اکسیژن                      د ـ کاغذ

31ـ مولکول های کدام یک از موادّ زیر ، مانند دانه های زنجیر به هم وصل شده اند ؟

الف ـ آهن                      ب ـ آبلیمو                     ج ـ اکسیژن                     د ـ چوب

32ـ کدام دسته از موادّ زیر ، ترکیب است ؟

الف ـ طلا و اکسید آهن         ب ـ آهن و قند           ج ـ نمک و شکر         د ـ جیوه و نمک

33ـ کدام یک از موادّ زیر ، ساده است ؟

الف ـ اکسیدآهن                 ب ـ نمک                     ج ـ اکسیژن                      د ـ نفت

34ـ کدام یک از موادّ زیر ، ترکیب است ؟

الف ـ اکسیژن                     ب ـ آهن                     ب ـ مس                        ج ـ نمک

35ـ مولکول کدام یک از موادّ زیر ، فقط از یک نوع اتم ساخته شده است ؟

الف ـ نمک                    ب ـ آهن                          ج ـ شکر                         د ـ نفت

36ـ مولکول های کدام یک از موادّ زیر ، پیوسته در حال حرکتند ؟

الف ـ آهن                        ب ـ آب                       ج ـ اکسیژن                     د ـ کاغذ

37ـ در بین مولکول های کدام یک از حالت های مادّه ، تقریباً نیروی ربایش وجود ندارد ؟

الف ـ جامدها                   ب ـ مایع ها                    ج ـ گازها                  د ـ هیچ کدام

38ـ مولکول آب ، از اتم های .......... و .......... تشکیل شده است .

الف ـ اکسیژن و ئیدروژن                                                              ب ـ اکسیژن و کربن 

ج ـ هیدروژن و نیتروژن                                                                 د ـ نیتروژن و کربن

39ـ کدام گروه از موادّ زیر ، عنصر هستند ؟

الف ـ مس و شکر        ب ـ آلومینیوم و شیشه        ج ـ مس و آلومینیوم         د ـ آهن و نمک

40ـ کدام گروه از موادّ زیر ، ترکیبند ؟

الف ـ آهن و آب          ب ـ ئیدروژن و نفت         ج ـ مس و اکسیژن           د ـ شکر و نفت

 43ـ اتم های سازنده ی کدام دسته از موادّ زیر ، یکسان می باشند ؟

الف ـ آب و آهن            ب ـ نمک و طلا              ج ـ طلا و آب           د ـ آهن و اکسیژن

44ـ کدام یک از موادّ زیر ، عنصر است ؟

الف ـ نمک                      ب ـ طلا                          ج ـ آب                          د ـ هوا

45ـ کدام گروه از موارد زیر ، همگی ترکیب هستند ؟

الف ـ آب ، آهن ، ئیدروژن                                                      ب ـ مس ، روی ، نشاسته

ج ـ یخ ، آهن ، قند                                                              د ـ شکر ، بخار آب ، الکل

46ـ کدام دسته از موادّ زیر ، دارای اتم های یکسان می باشند ؟

الف ـ مس و ئیدروژن        ب ـ نمک و الکل        ج ـ جیوه و نشاسته         د ـ اکسیژن و آب

48ـ کدام یک از موادّ زیر ، ترکیب است ؟

الف ـ آهن                      ب ـ آب                       ج ـ اکسیژن                         د ـ طلا

 49ـ به موادّی که مولکول هایشان فقط از یک نوع اتم ساخته شده اند ، چه می گویند ؟

الف ـ محلول                    ب ـ عنصر                     ج ـ ترکیب                    د ـ مخلوط

50ـ کدام یک از موادّ زیر ، عنصر است ؟

الف ـ آب                        ب ـ نمک                          ج ـ آهن                      د ـ نفت

51ـ ساختمان مولکولی کدام گروه از موادّ زیر ، نشان دهنده ی نوعی ترکیب است ؟

الف ـ آب و طلا          ب ـ زنگ آهن و قند          ج ـ آهن و نمک          د ـ اکسیژن و آهن

52ـ کدام گروه از موادّ زیر ، نشان دهنده ی ساختمان مولکولی عنصر است ؟

الف ـ طلا و اکسیژن        ب ـ بخار آب و آهن        ج ـ نمک و ئیدروژن       د ـ کربن و آب

53ـ کدام دسته از موادّ زیر ، عنصر هستند ؟

الف ـ نمک و طلا            ب ـ نمک و نفت             ج ـ طلا و آهن             د ـ آهن و نفت

54ـ کدام یک از موادّ زیر ، فقط از یک نوع اتم ساخته است ؟

الف ـ نمک                     ب ـ شیشه                    ج ـ آلومینیوم                       د ـ شکر

55ـ 10 مولکول ئیدروژن و 10 مولکول اکسیژن ، تشکیل چند مولکول آب می دهد ؟

الف ـ 20 مولکول             ب ـ 10 مولکول            ج ـ 5 مولکول              د ـ 15 مولکول

56ـ تفاوت موادّ جامد و گاز ، بیش تر در کدام مورد است ؟

الف ـ جنبش و کشش مولکول ها                                                           ب ـ نوع اتم ها

ج ـ تعداد اتم ها                                                        د ـ طریقه ی به هم چسبیدن اتم ها

57ـ فاصله ی بین مولکول ها در کدام یک از موادّ زیر ، از بقیّه بیش تر است ؟

الف ـ بخار آب                     ب ـ آب                        ج ـ یخ                       د ـ جیوه

58ـ اگر بتوانیم مادّه ای را تجزیه کنیم ، آن مادّه ............... است .

الف ـ ترکیب                 ب ـ عنصر                 ج ـ عنصر و ترکیب                د ـ مخلوط

59ـ مواد به عنصر ، مخلوط و ............ تقسیم می شوند .

الف ـ ترکیب               ب ـ محلول                ج ـ مولکول              د ـ مولکول چند اتمی

 -----------------

 

هدف کلی:آشنایی با تغییرات مواد

  رئوس مطلب:

1- مواد تغییر می کنند

2- تغییرات مواد همیشه به یک صورت نیست

3- در بعضی از تغییرات خواص مواد تغییرو در بعضی خواص مواد تغییرنمی کنند

4- تغییرات مواد فیزیکی یا شیمیایی هستند

اهداف جزئِی:

1- با جمع آوری اطلاعات به برخی از خاصیت های مواد پی ببرند

2- با مشاهده ی تغییرات مواد ویژگی های آنها را تعیین کنند

3- با ویژگی های تغییر فیزیکی آشنا شوند

4- با ویژگی های تغییر شیمیایی آشنا شوند

   اهداف رفتاری :

در پایان درس از دانش آموزان انتظار می رود  :

1-  به مطالعه ی تغییرات مواد علاقه مند شوند

2- با مقایسه ی خاصیت های یک ماده قبل و بعد از یک نوع تغییر با ویژگی های این تغییر آشنا شوند

3-با انجام فعالیت های مختلف مواردی را که در آن خواص ماده حفظ می شود و  مواردی را که در آن ماده خواص خود را از دست می دهد تجربه کند

4-  بتوانند تغییرات فیزیکی و شیمیایی را تعریف کنند و برای آنها مثال بزنند

روش تدریس :

بحث گروهی - پرسش و پاسخ - آزمایشی -سخنرانی

رسانه های آموزشی:

ماژیک - تخته - کاغذ - شکر-  آب  - بشر- سرکه - جوش شیرین - بادکنک  - بطری -  چند تصویر از تغییرات در طبیعت و فضا

فعالیت های قبل از تدریس(3 دقیقه ):

سلام واحوال پرسی -  حضور و غیاب -توجه به حالات روحی و روانی دانش آموزان- آماده کردن جو کلاس برای شروع درس

تعیین رفتار ورودی:

1- دانش آموزان باید بتوانند مواد را تعریف کنند

2- دانش آموزان باید بتوانند چند ماده نام ببرند

3- دانش آموزان باید بتوانندمواد را از هم جدا کنند

ارزشیابی تشخیصی (3 دقیقه ):

1- آیا می دانید ماده چیست؟

2- آیا می توانید چند ماده نام ببرید؟

3- آیا می توانید بگویید تغییریعنی چه؟

4- آیا جنس مواد مختلف با هم فرق دارند؟

5- آیا ممکن است ماده ای به ماده ای دیگر تبدیل شود؟

ایجاد انگیزه و آماده سازی(5 دقیقه ):

آیا تا به حال مادران خود را در حال پخت غذا دیده اید؟

آیا تا به حال توجه ککرده اید که چرا مواد اولیه ی غذا در پایان تغییرمی کنند؟

ارائه ی درس(25 دقیقه ):

1- ماده را تعریف می ککنیم .

2- با کمک دانش آموزان چند مثال برای ماده می زنیم.

3-چند جمله که کلمه ی (تغییر) در آنها به کار رفته باشد مثال می زنیم.

4- می پرسیم تغییریعنی چه ؟

5- آیا میتوانید با (تغییر) جمله بسازید؟

6- شکل کتاب را به آنها نشان می دهیم و در مورد آن سوؤال می پرسیم .

7- از دانش آموزان می خواهیم جدول روبه رو را در دفتر هایشان رسم وآن را کامل کنند:

 

آنچه در مورد تغییر می دانم

 

آنچه در مورد تغییردوست دارم بدانم

 

آنچه در مورد تغییرباید بدانم

8- مشاهده کنید را بخوانند و انجام دهندو ما آن را توضیح دهیم.

9- مشاهده کنید دوم را نیز بخوانند و انجام دهند و  ما آن را توضیح دهیم.

10- چند تغییر شیمیایی و فیزیکی را مثال بزنندو ما جدولی می کشیم و مثالها را در آن می نویسیم و هر دو تغییر را توضیح می دهیم .

11- از دانش آموزان می خواهیم با تغییر فیزیکی و شیمیایی جمله بسازند.

12- انجام فعالیت فکر کنید به صورت گروهی

13- رسم جدول نتیجه گیری و تکمیل آن

14- انجام آزمایش ها توسط دانش آموزان و نتیجه گیری از آنها

نکته:

ارزشیابی تکوینی در حین تدریس با پرسیدن سؤالاتی از دانش آموزان انجام می گیرد

جمعبندی کلی(5 دقیقه ) :

درس را با کمک دانش آموزان به صورت خلاصه جمع بندی می کنیم

تعیین تکلیف (3 دقیقه ):

انجام فعالیت جمع آوری اطلاعت در خانه و گزارش به کلاس

نوشتن چند تغییر فیزیکی و شیمیایی در محیط اطراف

وقت آزاد (2 دقیقه ) :

رفع اشکالات احتمالی دانش آموزانتاريخ : ٦ تیر ۱۳٩۱ | ۸:۳٢ ‎ب.ظ | نويسنده : علی ملایی | نظرات ()
.: Weblog Themes By RoozGozar.com :.