نکاتی مختصر برای مدیران

3- مذاکره کنید   

4- اولویت ها را با همکاران، هماهنگ کنید 

5-  تلاش همکاران برای انجام کار ها را درک کرده و بشناسید.     

6- مثبت گرا باشید   

7- از خطاهای جزیی کارکنان چشم پوشی نمایید.   

8- با هر موضوعی به طور خاص برخورد کنید.

* در کار گروهی ، افراد باید ؛

1- سازگار و انعطاف پذیر باشند .  

2- تعهد پذیر باشند .  

3- ارتباط بر قرار سازند 

4- نسبت به هم اعتماد کنند. 

5- احساس رسالت داشته باشند .   

6- انضباط داشته باشند.  

7- مشتاق و با انگیزه باشند .  

 8- در پی ارتقای خود و گروه باشند. 

9- از خود گذشتگی داشته باشند. 

10- پیگیر و نستوه باشند. 

11-مشکل گشا باشند.

* اگر در  سازمانی ، خلاقیت نباشد ؛

1-  افراد نسبت به ایده های تازه بدبین هستند. 

2- انتقادات مخرب افراد رونق می گیرد. 

 3- افراد از همدیگر  زهر چشم می گیرند. 

 4- تصمیم گیریهای مخفیانه انجام می شود. 

 5- افراد ، همدیگر را ضعیف می کنند

/ 0 نظر / 19 بازدید