روش تدریس ریاضی پایه ششم

در آموزش هر درس این فرایند پیشنهاد می شود:

1)با فعالیت های دست ورزی که دانش آموز در منزل انجام می دهد. مفهوم برای دانش آموز معنی دار می شود. این فعالیت را معلم می تواند خودش با تجربه آموزشی که دارد و یا فعالیت هایی که در اختیار قرار می گیرد انجام دهد.

2) فعالیت مربوط به کتاب را دانش آموزان به صورت گروهی یا انفرادی (بسته به جمعیت کلاس) انجام می دهند و  معلم جمع بندی می کند.

3) با انجام کار در کلاس هم معلم دانش آموز  را از نظر درک ارزیابی کرده و و هم دانش آموز خود را ارزیابی می کند.

4) با انجام تمرین در منزل تثبیت یادگیری در دانش آموز به وجود می آید. با دادن فعالیت های دست ورزی دیگر از دانش آموز بخواهید آن مفهوم را بسازد.

در راهبردهای حل مسئله با توضیح معلم دانش آموز همراه با معلم راهبرد را درک کرده و در مسائل از آن استفاده می کند.

/ 0 نظر / 12 بازدید