نمونه سوالات امتحانی در مقطع ابتدایی

4ـ در کدام حالت ، شکل و حجم مادّه ، ثابت می ماند ؟

 

الف ـ جامد                      ب ـ مایع                      ج ـ گاز                   د ـ هر سه مورد

 

5ـ کدام یک از موارد زیر ، در همه ی مواد مشترک است ؟

 

الف ـ رنگ                       ب ـ بو                          ج ـ مولکول                      د ـ مزه

 

6ـ مولکول های کدام یک از موادّ زیر ، می توانند روی یک دیگر سُر بخورند ؟

 

الف ـ قند                       ب ـ جیوه                        ج ـ آهن                         د ـ زغال

 

7ـ هوا ، چه نوع مادّه ای است ؟

 

الف ـ ترکیب                     ب ـ عنصر                     ج ـ مخلوط                   د ـ محلول

 

8ـ مولکول های کدام یک از موادّ زیر ، به اتم های موادّ دیگر تجزیه نمی شوند ؟

 

الف ـ آب                      ب ـ اکسید جیوه                    ج ـ کربن                    د ـ نمک

 

9ـ برای تجزیه ی یک ترکیب ، باید انبوهی از مولکول های آن را انتخاب کرد زیرا :

 

الف ـ جنبش مولکول ها زیاد است .                                      ب ـ مولکول ها بسیار ریزند .

 

ج ـ ربایش مولکول ها زیاد است .                                                         د ـ هر سه مورد

 

10ـ کوچک ترین ذرّه ی آب که به طور آزاد در طبیعت وجود دارد را چه می نامند ؟

 

الف ـ قطره ی آب             ب ـ اتم آب                ج ـ مولکول آب               د ـ بخار آب

 

11ـ دو مولکول آب ، از چند اتم تشکیل شده است ؟

 

الف ـ 2 اتم                    ب ـ 4 اتم                         ج ـ 6 اتم                      د ـ 8 اتم

 

12ـ کدام یک از موادّ زیر ، ترکیب است ؟

 

الف ـ آلومینیوم                  ب ـ گاز کربنیک               ج ـ هوا                  د ـ بخار جیوه

 

13ـ نشاسته و گوگرد :

 

الف ـ هر دو ساده اند .                                                                 ب ـ هر دو ترکیبند .

 

ج ـ دوّمی ساده و اوّلی ترکیب است .                           د ـ اوّلی ساده و دوّمی ترکیب است .

 

14ـ در ده مولکول آب ، چند اتم ئیدروژن وجود دارد ؟

 

الف ـ 20                    ب ـ 10                        ج ـ 30                      د ـ اتم های زیاد

 

15ـ یک مولکول آب ، از چند اتم اکسیژن و چند اتم ئیدروژن ساخته شده است ؟

 

الف ـ 2 اتم اکسیژن ، 1 اتم هیدروژن                             ب ـ 1 اتم اکسیژن ، 2 اتم هیدروژن

 

ج ـ 3 اتم اکسیژن ، 1 اتم هیدروژن                                 د ـ 2 اتم اکسیژن ، 2 اتم هیدروژن

 

16ـ تمام مواد ، از چه ساخته شده اند ؟

 

الف ـ ویروس                   ب ـ مولکول                     ج ـ عنصر                       د ـ اتم

 

17ـ ربایش مولکولی در کدام یک از موادّ زیر ، از بقیّه بیش تر است ؟

 

الف ـ آهن                       ب ـ هوا                         ج ـ کاغذ                      د ـ پارچه

 

18ـ آهن ، چه نوع مادّه ای است ؟

 

الف ـ ترکیب                   ب ـ مخلوط                      ج ـ عنصر                    د ـ محلول

 

19ـ کدام گروه از موادّ زیر ، همگی عنصر هستند ؟

 

الف ـ طلا ، آب ، آهن                                                           ب ـ آهن ، اکسیژن ، نمک

 

ج ـ آهن ، هیدروژن ، طلا                                                          د ـ آب ، آهن ، اکسیژن

 

20ـ جنبش مولکولی ، در کدام یک از موادّ زیر ، از بقیّه بیش تر است ؟

 

الف ـ چوب                   ب ـ آب                          ج ـ آهن                      د ـ اکسیژن

 

21ـ در کدام یک از موادّ زیر ، کشش مولکولی از بقیّه کم تر است ؟

 

الف ـ قند                       ب ـ آب                           ج ـ شکر                          د ـ یخ

 

22ـ از کدام یک از خاصیّت های زیر ، برای شناسایی یک مادّه استفاده می شود ؟

 

الف ـ حجم                 ب ـ وزن                  ج ـ خاصیّت مولکول ها                 د ـ رنگ

 

23ـ چه چیز باعث می شود که بوی عطر را حس کنیم ؟

 

الف ـ بوی خوش عطر                                                      ب ـ ترکیب مولکول های عطر

 

ج ـ جنبش مولکول های عطر                                                د ـ ربایش مولکول های عطر

 

24ـ فاصله ی بین مولکول ها ، در کدام یک از موادّ زیر ، از بقیّه بیش تر است ؟

 

الف ـ روغن                      ب ـ یخ                        ج ـ هوا                         د ـ گلاب

 

25ـ فاصله ی بین مولکول ها ، در کدام یک از انواع مادّه ، از بقیّه بیش تر است ؟

 

الف ـ گازها                  ب ـ مایعات                   ج ـ جامدات               د ـ تفاوتی ندارد

 

26ـ ربایش مولکولی ، در کدام یک از اجسام زیر ، از بقیّه بیش تر است ؟

 

الف ـ میخ                       ب ـ آب                           ج ـ نفت                      د ـ پارچه

 

27ـ کدام یک از موارد زیر ، جزء خاصیّت های مادّه نیست ؟

 

الف ـ رنگ                      ب ـ مزه                           ج ـ بو                           د ـ اسم

 

28ـ ربایش مولکولی در کدام یک از موادّ زیر ، از بقیّه کم تر است ؟

 

الف ـ پنبه                        ب ـ آهن                          ج ـ هوا                         د ـ آب

 

29ـ جنبش مولکول ها در شیر ، از کدام یک از موادّ زیر بیش تر است ؟

 

الف ـ اکسیژن                  ب ـ آب                   ج ـ یخ                    د ـ دی اکسید کربن

 

30ـ ربایش مولکولی در نفت ، از کدام یک از موادّ زیر بیش تر است ؟

 

الف ـ چوب                    ب ـ آهن                       ج ـ اکسیژن                      د ـ کاغذ

 

31ـ مولکول های کدام یک از موادّ زیر ، مانند دانه های زنجیر به هم وصل شده اند ؟

 

الف ـ آهن                      ب ـ آبلیمو                     ج ـ اکسیژن                     د ـ چوب

 

32ـ کدام دسته از موادّ زیر ، ترکیب است ؟

 

الف ـ طلا و اکسید آهن         ب ـ آهن و قند           ج ـ نمک و شکر         د ـ جیوه و نمک

 

33ـ کدام یک از موادّ زیر ، ساده است ؟

 

الف ـ اکسیدآهن                 ب ـ نمک                     ج ـ اکسیژن                      د ـ نفت

 

34ـ کدام یک از موادّ زیر ، ترکیب است ؟

 

الف ـ اکسیژن                     ب ـ آهن                     ب ـ مس                        ج ـ نمک

 

35ـ مولکول کدام یک از موادّ زیر ، فقط از یک نوع اتم ساخته شده است ؟

 

الف ـ نمک                    ب ـ آهن                          ج ـ شکر                         د ـ نفت

 

36ـ مولکول های کدام یک از موادّ زیر ، پیوسته در حال حرکتند ؟

 

الف ـ آهن                        ب ـ آب                       ج ـ اکسیژن                     د ـ کاغذ

 

37ـ در بین مولکول های کدام یک از حالت های مادّه ، تقریباً نیروی ربایش وجود ندارد ؟

 

الف ـ جامدها                   ب ـ مایع ها                    ج ـ گازها                  د ـ هیچ کدام

 

38ـ مولکول آب ، از اتم های .......... و .......... تشکیل شده است .

 

الف ـ اکسیژن و ئیدروژن                                                              ب ـ اکسیژن و کربن 

 

ج ـ هیدروژن و نیتروژن                                                                 د ـ نیتروژن و کربن

 

39ـ کدام گروه از موادّ زیر ، عنصر هستند ؟

 

الف ـ مس و شکر        ب ـ آلومینیوم و شیشه        ج ـ مس و آلومینیوم         د ـ آهن و نمک

 

40ـ کدام گروه از موادّ زیر ، ترکیبند ؟

 

الف ـ آهن و آب          ب ـ ئیدروژن و نفت         ج ـ مس و اکسیژن           د ـ شکر و نفت

 

 43ـ اتم های سازنده ی کدام دسته از موادّ زیر ، یکسان می باشند ؟

 

الف ـ آب و آهن            ب ـ نمک و طلا              ج ـ طلا و آب           د ـ آهن و اکسیژن

 

44ـ کدام یک از موادّ زیر ، عنصر است ؟

 

الف ـ نمک                      ب ـ طلا                          ج ـ آب                          د ـ هوا

 

45ـ کدام گروه از موارد زیر ، همگی ترکیب هستند ؟

 

الف ـ آب ، آهن ، ئیدروژن                                                      ب ـ مس ، روی ، نشاسته

 

ج ـ یخ ، آهن ، قند                                                              د ـ شکر ، بخار آب ، الکل

 

46ـ کدام دسته از موادّ زیر ، دارای اتم های یکسان می باشند ؟

 

الف ـ مس و ئیدروژن        ب ـ نمک و الکل        ج ـ جیوه و نشاسته         د ـ اکسیژن و آب

 

48ـ کدام یک از موادّ زیر ، ترکیب است ؟

 

الف ـ آهن                      ب ـ آب                       ج ـ اکسیژن                         د ـ طلا

 

 49ـ به موادّی که مولکول هایشان فقط از یک نوع اتم ساخته شده اند ، چه می گویند ؟

 

الف ـ محلول                    ب ـ عنصر                     ج ـ ترکیب                    د ـ مخلوط

 

50ـ کدام یک از موادّ زیر ، عنصر است ؟

 

الف ـ آب                        ب ـ نمک                          ج ـ آهن                      د ـ نفت

 

51ـ ساختمان مولکولی کدام گروه از موادّ زیر ، نشان دهنده ی نوعی ترکیب است ؟

 

الف ـ آب و طلا          ب ـ زنگ آهن و قند          ج ـ آهن و نمک          د ـ اکسیژن و آهن

 

52ـ کدام گروه از موادّ زیر ، نشان دهنده ی ساختمان مولکولی عنصر است ؟

 

الف ـ طلا و اکسیژن        ب ـ بخار آب و آهن        ج ـ نمک و ئیدروژن       د ـ کربن و آب

 

53ـ کدام دسته از موادّ زیر ، عنصر هستند ؟

 

الف ـ نمک و طلا            ب ـ نمک و نفت             ج ـ طلا و آهن             د ـ آهن و نفت

 

54ـ کدام یک از موادّ زیر ، فقط از یک نوع اتم ساخته است ؟

 

الف ـ نمک                     ب ـ شیشه                    ج ـ آلومینیوم                       د ـ شکر

 

55ـ 10 مولکول ئیدروژن و 10 مولکول اکسیژن ، تشکیل چند مولکول آب می دهد ؟

 

الف ـ 20 مولکول             ب ـ 10 مولکول            ج ـ 5 مولکول              د ـ 15 مولکول

 

56ـ تفاوت موادّ جامد و گاز ، بیش تر در کدام مورد است ؟

 

الف ـ جنبش و کشش مولکول ها                                                           ب ـ نوع اتم ها

 

ج ـ تعداد اتم ها                                &nbs

/ 0 نظر / 29 بازدید