ترانه کودکانه (خوشحال و شاد و خندان )

خوشحال و شاد و خندان خوشحال و شاد و خندانم ........... قدر دنیا رو می دانم خنده کنم من ......... دست بزنم من ......... پا بکوبم من ............................. شادانم . در دلم غمی ندارم ........... زیرا سلامت هست جانم عمر ما کوتاه س ........... چون گل صحراست ............... پس بیایید شادی کنیم . بیایید با هم بخوانیم .......... ترانه جوانی را عمر ما کوتاه س ........... چون گل صحراست ............... پس بیایید شادی کنیم . گل بریزم من ...... از توی دامن ..... بر روی خرمن ........................ شادانم

/ 0 نظر / 60 بازدید