طرح درس ابتدایی

درس: تربیت بدنی                                                      (طرح درس تربیت بدنی)                                        پایه : دوم  ابتدایی 

موضوع درس: آموزش بازی ربودن شی از زمین                                                                                     تعداد دانش آموزان:12 تا 18 نفر

تاریخ:                                                                                                                                                               مدت جلسه:45 دقیقه

 

اهداف جزئی

 

1- آشنایی دانش آموزان با قوانین بازی ( حیطه شناختی)

2- آمادگی و تقویت عضلات ( حیطه جسمانی)

3- بهبود سرعت و عکس العمل ( حیطه روانی حرکتی)

4- رعایت نظم و انضباط( حیطه عاطفی)

وسایل مورد نیاز: یک بطری یا چوب

زمان

مرحله اول:

آمادگی سازمانی

1- تعویض لباس 2- حضور و غیاب: الف) خواندن اسامی  ب) روش شماره ای

3- مطلع ساختن(ایجاد آمادگی ذهنی)4- آرایش دانش آموزان در محوطه

 

   5

مرحله دوم :

آماده ساختن بدن

عمومی: راه رفتن-دویدن- پریدن- حرکات نرمشی و کششی

اختصاصی: حرکات کششی اندام هایی که درگیر رشته ورزشی و بازی می باشد

 

10

مرحله سوم:

پیاده کردن اهداف آموزشی

بازیکنان در دو صف مقابل هم سازماندهی می شوند و افراد هر صف به تعداد نفرات ، شماره ای به خود اختصاص می دهند. شماره گزاری افراد باید به خوبی بین دو صف قرار می دهیم. معلم با یکی از دانش آموزان شماره ای را اعلام می کند . هر دو نفر از هر تیم که دارای آن نام یا شماره هستند ، سریع به طرف شی ها می روند و سعی می کنند آن را از زمین بردارند و باز به حال خود برگردند البته باید به طوری باشد که حریف به او ضربه ای نزند . از هر گروه هر کدام موفق به انجام این کار شود و قبل از ضربه خوردن تو سر حریف به جای خود برگردد یک امتیاز به نفع خود کسب می کند.

 

 

 

23

مرحله چهارم:

بازگشت به حالت اولیه

 

1- انجام حرکات آرام برای پایین آوردن ضربان قلب

2- جمع آوری وسایل

3- راه رفتن و تشکیل صف و ستون

4- شستشو و رعایت بهداشت                                                                  

5- تعویض لباس و آماده شدن برای کلاس بندی

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 82 بازدید